تبلیغات
رویکرد روانکاوی - اساس افکار فروید
دوشنبه 30 آذر 1388

اساس افکار فروید

   نوشته شده توسط: آزیتا قاضی عسکری نایینی و سمانه نوری زاده    

 از مشخصات نوابغ یکی دور اندیشی و دیگر تشخیص اشتبا هات مو جود است . بر اساس این دو شرط فروید مستحق است که نابغه نامیده شود . زیرا که واقعاً حیرت انگیز است که این مرد دانشمند در چه شرایط گو نا گون و مشکلی خود را از بند وقید افکار غلط زمان خود رهانید و با دور اندیشی عجیب خود جان تازه ای به مسائل روانشناسی دمید. ولی باید متذکر شد که هیچکس حتی تابغه نیز نمیتواند کاملاً از قیود زمان خود آزاد باشد و مسلماً بعضی از افکار عصر در او اثر خواهد گذاشت .آشنا شدن باین تاٌثیر در فروید نه تنها از لحاظ تاریخی اهمیت دارد بلکه برای فهم بیشتر اصول روانکاوی نیز مهم میباشد.

         یکی از اصول افکار فروید تمایل به اهمیت دادن به عوامل بیو لوژیکی است. افتخار می کرد که یک عهلم است و بخصوص متذ کر می شد که روانکاوی علم است . « هارتن » که در یکی از نوشته هایش اصول روانکاوی را با مهارت خاص بیان نموده می نویسد « دلیل اینکه پسیکو آنالیز بر اساس بیولوژی قرار گرفته است این است که جنبهٌ علمی بخود بگیرد و اجازه استفاده از روش های علمی را داشته باشد ». در تحلیل عقاید « دلر» هارتمن معتقد است که اگر ادلر عقاید خود بخصوص عقیدۀ میل بقدرت را بر اساس بیولوژی میگذاشت زیاد تری نصیب او میشد.

     تاثیر بیولوژی در عقاید فروید از سه جهت است : یکی اینکه بنظر او مظاهر روانی نتیجه عوامل شیمیایی و فیزیو لوژیکی موجود در ارگانیزم می باشد . دوم اینکه پدیده های روانی را نتایج عوامل ارثی و ساختمانی می پندارد. و سوم این عقیده که اختلافات روانی میان زن ومرد نتیجۀ نوع ساختمان جسمانی آنهاست . نظریۀ اول عامل اصلی ایجاد تئو ریهای غرائز و سرشت و بخصوص غریزۀ مرگ بوده است . بنظر فروید غرایز انگیزه های درونی هستند که مدام در فعالیت هستند و موجود را بطرف ارضاء خود تحریک میکنند. نظریۀ دوم بر اساس این عقیده است که انرژی حیاتی در مراحل معینی از زندگی بواسطۀ تا ثیر وراثت بروز میکند واین مراحل عبارتند از مرحتۀ دهانی و مخرجی و تناسلی و جنسی. این نظریۀ تا اندازهای نیز مسئول بوجود آمدن تئوری عقدۀ ادیپ می باشد .

     نظریۀ سوم فروید، اساس عقاید او را در مورد روانشناسی زن تشکیل میدهد. این طرز فکر در جملۀ معروف او « آناتومی یعنی سر نوشت» خلاصه میگردد و همین تئوری اساس عقیدۀ دو جنسیتی می باشد. بعقیدۀ فروید در هر انسانی دو تمایل به مرد و زن بودن وجود دارد. اساس میل مرد بودن در زنها این است که آنها میل دارند که آتت تناسلی مرد را تصاحب کنند. همچنین ترس مرد از نشان دادن رفتارهای «زنانه » اصولاً بر اساس ترس از اخته شدن قرار دارد.

     تاثیر تاریخی دیگری که عقاید فروید بر دانش امروز ما داشته است بصورت منفی میبشد. در نتیجه تحقیقات اخیر علمای اجتماع و مردم شناسان ، معلوم شده است که قسمتی از عقاید فروید جنبۀ جهانی ندارد و بر مردم بعضی از فرهنگها و اجتماعات صدق نمیکند. در قرن نوزدهم یعنی زمان فروید دانش مردم در مورد اجتماعات مختلف بسیار کم بود و کلیاتی را که در مورد اجتمهع بخصوصی صدق میکرد ، در بارۀ اجتماعات دیگر صادق می دانستند. فروید نیز این اشتباه را مرتکب شد. بدین معنی که تصور کرد عقایداو راجع باجتماع بخصو صی که در آن زندگی میکرد در بارۀ همۀ افراد اجتماعات انسانی نیز صحیح است . البته تا ثیر این بی اطلاعی در بارۀ جوامع دیگر باعث شد که فروید به رل غرایز در رفتار انسان اهمیت زیاد تر از ی بدهد و با وجود اینکه او تاثیر محیط و بخصوث خانواده را منکر نشد، ولی بنظر او پدیده های اجتماعی اصولاً نتیجۀ ساختمان غرایز می باشند.

     یکی دیگر از مشخصات بارزروش فروید در حل مشکلات روانی،عدم دخالت اخلاقی در پدیده های روانشناسی بود. این روش مطابق نظریۀ او در بارۀ علمی بودن روانکاوی می باشد و تا ثیر بسزائی در مشاهده و تعبیرخصوصیات روانی او داشت. این کناره گیری از قضاوت اخلاقی بنظر «اریک فرام» نتیجه تئوری «تولراسیون» است که در آن زمان در افکار فلسفی و اقتصادی وسیاسی روشنفکران زمان فروید وجود داشته است .

      یکی دیگر از اصول مهم فروید این است که بنظر او عوامل روانی زوج های مخا لف موجودند. این طرز فکر نیز در اثر تا ثیر فلسفه «دوئا لیسم» که در عصر فروید شایع بود بوجود آمد.

      بر اساس همین نظریۀ بود که هر تئوری غریزه شامل دو دسته عوامل مخالف یکدیگر عرضه شده است. مهمترین زوج های مخالفی که فروید در شخصیت بشر کشف کرد غرایز از یکطرف و «خود» از طرف دیگر است . بنظر او کشمکش این دو قوا اساس بوجود آمدن نوروزها است . دیگر از عوامل مخالفی که فروید در دو قطب کاملاً مخالف یکدیگر قرار می دهد موضوع «مرد» و«زنی» است و بنظر او این فرق در نتیجۀ ساختما نهای مختلف جسمی این دو گروه می باشد. قالبی بودن این افکار فروید تشریح مسائلپیچیده انسان را برای او آسان می نمود. مثلاً با این روش بهتر میتوان فهمید که چرا به عقیده فروید عواملی که در یک دسته از پدیده های روانی وجود دارند ، در دسته مخالف آن پیدا نمی شود. بدین معنی که سرشت شامل تمام عواملی که تحریک بارضاء میکند می باشد، ولی بر عکس «خود» فقط وظیفۀ سانسور کردن و متعادل نگا هداشتن را دارا می باشد. ولی در حقیقت هر دو قوای مذ کور کشش برای رسیدن بهدفی را دارا می باشند. با این طرز، قالبی بودن روش فروید همچنین ساده تر است تشریح کنیم که انرژی مصرف شده در یک سیستم روانی خود بخود از مقدار انرژی سیستم مخالف میکاهد. مثلاً هر چه نوع دوستی بیشتر شود خود دوستی کمتر میگردد.

       یکی از مهمترین و آخرترین مشخصات دیگر افکار فروید ، طرز فکر تکاملی یا«اولو سیو نیست» اوست. چون این قسمت از نظریات فروید، زیاد مورد بحث قرا نگرفته است و چون این قسمت حائز اهمیت زیادی در فهم تئو ریهای پسیکو آنالیز می باشد لذا سعیخواهیم کرد که کمی مبسو ط تر از موضوعات دیگر در بارۀ آن بحث کنیم .

      فروید از لحاظ طرز فکر در دستۀ مکا نیستیک- اولو سیو نیست فرار می گیرد زیرا که اساس عقاید او این است که بعد از پنچ سالگی موضوع تازه ای اتفاق نمی افتد ، بلکه تمام عکس العمل ها بعد از سن مذکور، کراری از وقایع گذشته است. این طرز فکر بصورتهای مختلفی در نوشته های پسیکوآنالیستیک او ظاهر میگردد. مثلاًدر مورد مسئلۀ اضطراب، فروید همیشه مشاهده میکرد که نمو نه های قبلی اضطراب در بیمار وجود داشت ، بنا بر این باین نتیجه رسید که اضطراب اولین دفعه در موقع تولد ظاهر میگردد و همۀ اضطرابهای بعدی فقط تکراری از آن هستند . این طرز فکر فروید مسبب ربط دادن مراحل مختلف رشد در فرد انسان به مراحل تکامل در انسان بطور کلی می باشد و همچنین دلیل علاقۀ او به مردم شناسی بوده است. در کتاب « بت پرستی و قوانین اخلاقی» فروید متذکر می شود که زندگی روانی مردم اولیه از این جهت جالب است که مراحل اولیه تکامل روانی ما را بخوبی حفظ شده است نشان میدهد. بهترین نمونۀ طرز فکر مکانیستیکی فروید تئوری تکرار اجباری او می باشد. در تئوریهای دیگر فروید مانند تئو ری تمرکز و تئوری باز گشت و تئوری انتقال نیز تا ثیر این طرز فکر دیده می شود و بطور کلی اساس تشرح رفتار کنونی فرد بشر بر اساس رفتار های دوران کودکی او می باشد .

 


viabiovit.com/viagra-online-kopen-zonder.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:55 ق.ظ

Cheers! Lots of data!

generic viagra order where to buy viagra without a prescription online viagra purchase sildenafil viagra how to buy viagra online safely where yo buy viagra can you buy viagra over the counter buy viagra next day delivery uk viagra generic levitra online pharmacy viagra cheap viagra pharmacy
kawanboni.com/buy-cialis-in-shanghai.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:33 ب.ظ

Thank you, Ample write ups!

comprar cialis navarr cialis without a doctor's prescription cialis authentique suisse cialis para que sirve import cialis cialis australian price buy cialis buying cialis on internet cialis 20 mg best price cialis wir preise
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:22 ب.ظ

Thank you. Lots of information!

side effects of cialis generic cialis tadalafil american pharmacy cialis cialis prezzo al pubblico cialis generique cialis professional yohimbe buy cialis online cheapest cialis price thailand the best choice cialis woman wow cialis 20
Tadalafil
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:30 ق.ظ

Cheers! I value this.
generic viagra uk online sildenafil uk buy generic viagra online uk online generic viagra pharmacy can you really buy viagra online buying viagra viagra without presc i want to buy viagra want to buy viagra where to buy viagra on line
Buy generic cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 01:42 ق.ظ

Fantastic posts. Regards.
purchasing cialis on the internet only best offers cialis use miglior cialis generico cialis farmacias guadalajara trusted tabled cialis softabs no prescription cialis cheap cialis preise schweiz i recommend cialis generico cialis online nederland cipla cialis online
Buy cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:03 ب.ظ

Seriously loads of awesome data!
only best offers 100mg cialis generic cialis with dapoxetine generic cialis tadalafil buy cialis online nz canadian discount cialis what is cialis free generic cialis buy cialis online nz comprar cialis navarr canadian drugs generic cialis
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 05:32 ب.ظ
از به اشتراک گذاری اطلاعاتتان تشکر. من واقعا از شما قدردانی میکنم
تلاش ها و من منتظر نوبت های نوشتن خود را دوباره متشکرم.
zombie killers hack
یکشنبه 6 اسفند 1396 03:24 ق.ظ
اگر بخواهم یک نظر کارشناسانه در مورد وبلاگ نویسی داشته باشم پیشنهاد می کنم
او / او را به بازدید از این وب سایت، نگه دارید تا کار لذت بخش است.
Hudson
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:17 ب.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who had been doing
a little research on this. And he in fact ordered me lunch simply because I discovered it
for him... lol. So allow me to reword this.... Thanks for the
meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this subject here on your web page.
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:41 ب.ظ
من واقعا دوست دارم که از طریق پستی که می تواند مردان را بخوانم را بخوانم
زنان فکر می کنند همچنین، ممنون که اجازه نظردهی به من دادید!
best supplement medicare plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:21 ب.ظ
هی فقط می خواست به شما سر بزنید و به شما بگم
برخی از تصاویر به درستی بارگیری نمی شوند. من مطمئن نیستم که چرا
اما من فکر می کنم یک موضوع مرتبط است. من آن را در دو مرورگر وب مختلف آزمایش کرده ام و هر دو نتایج مشابهی را نشان می دهند.
are psychics real
سه شنبه 9 آبان 1396 04:07 ب.ظ
پس از خواندن این مطلب، فکر کردم بسیار آموزنده بود.

من از شما قدردانی می کنم که وقت و انرژی صرف می کنید تا این مقاله آموزنده را با هم بگذارید.
من یک بار دیگر خودم را شخصا هزینه می کنم
زمان خواندن و اظهار نظر اما چی، هنوز
ارزشش را دارد
local std testing
سه شنبه 9 آبان 1396 03:58 ب.ظ
مقاله بزرگ من برخی از این مسائل را نیز در معرض دید قرار داده ام..
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:58 ق.ظ
Everything typed was actually very reasonable. But, think about this, suppose you typed a catchier post title?
I am not suggesting your information isn't solid., but suppose you added a
post title that makes people want more? I mean رویکرد
روانکاوی - اساس افکار فروید is kinda plain. You could look at
Yahoo's home page and watch how they write news headlines to
get viewers to open the links. You might add a related video or a related picture or two to get readers
interested about everything've got to say. Just my opinion, it would make your posts a little livelier.
anonymous std testing
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:33 ق.ظ
معمولا من در پست های وبلاگ یاد نمی گیرم، اما من می خواهم
می گویند که این نوشتن بسیار به من فشار آورد تا بررسی کنید و این کار را انجام دهید!

سبک نوشتن شما به من شگفت زده شده است. با تشکر، مقاله بسیار خوب
std clinics near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:30 ب.ظ
سلام، من اعتقاد دارم که وب سایت شما می تواند مشکالت مربوط به سازگاری مرورگر را داشته باشد.
هر زمان که به وب سایت شما در Safari نگاه می کنم، به نظر می رسد خوب است
هنگام باز کردن در E.E.، برخی از مسائل همپوشانی وجود دارد.
من فقط می خواستم به شما یک سر سریع بدهم
بالا! غیر از این، سایت عالی!
psychic phone reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:51 ب.ظ
برای ارسال پست های جالب از شما متشکریم. من قطعا از خواندن آن لذت بردم
شما یک نویسنده عالی هستید. مطمئنا وبلاگتان را نشانه گذاری کنید و مطمئنا دوباره به پایین می روید
جاده. من می خواهم یکی را تشویق کنم تا کار بزرگ شما را ادامه بدهم، خوب باشم
شب
std screening near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:24 ب.ظ
با تشکر برای به اشتراک گذاشتن افکار خود را در مورد آزمایش. با احترام
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:53 ق.ظ
If some one desires to be updated with latest technologies then he must be
go to see this web page and be up to date daily.
chaturbate hack free
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:59 ب.ظ
My brother suggested I would possibly like this web site.

He was once totally right. This post actually made
my day. You cann't imagine simply how a lot time I had spent
for this info! Thanks!
Shayne
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:44 ق.ظ
Good day I am so happy I found your blog page, I really
found you by mistake, while I was researching on Bing for something
else, Anyways I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a
all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I
have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time
I will be back to read much more, Please do keep up the superb work.
لیلا
پنجشنبه 28 دی 1391 08:54 ب.ظ
جالب بود
پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390 08:00 ب.ظ
mersi ke bitaraf neveshte budin
shayesteh
شنبه 10 مهر 1389 10:49 ب.ظ
خوب بود منتظر مطالب بیشتر هستم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر