تبلیغات
رویکرد روانکاوی - اساس افکار فروید
دوشنبه 30 آذر 1388

اساس افکار فروید

   نوشته شده توسط: آزیتا قاضی عسکری نایینی و سمانه نوری زاده    

 از مشخصات نوابغ یکی دور اندیشی و دیگر تشخیص اشتبا هات مو جود است . بر اساس این دو شرط فروید مستحق است که نابغه نامیده شود . زیرا که واقعاً حیرت انگیز است که این مرد دانشمند در چه شرایط گو نا گون و مشکلی خود را از بند وقید افکار غلط زمان خود رهانید و با دور اندیشی عجیب خود جان تازه ای به مسائل روانشناسی دمید. ولی باید متذکر شد که هیچکس حتی تابغه نیز نمیتواند کاملاً از قیود زمان خود آزاد باشد و مسلماً بعضی از افکار عصر در او اثر خواهد گذاشت .آشنا شدن باین تاٌثیر در فروید نه تنها از لحاظ تاریخی اهمیت دارد بلکه برای فهم بیشتر اصول روانکاوی نیز مهم میباشد.

         یکی از اصول افکار فروید تمایل به اهمیت دادن به عوامل بیو لوژیکی است. افتخار می کرد که یک عهلم است و بخصوص متذ کر می شد که روانکاوی علم است . « هارتن » که در یکی از نوشته هایش اصول روانکاوی را با مهارت خاص بیان نموده می نویسد « دلیل اینکه پسیکو آنالیز بر اساس بیولوژی قرار گرفته است این است که جنبهٌ علمی بخود بگیرد و اجازه استفاده از روش های علمی را داشته باشد ». در تحلیل عقاید « دلر» هارتمن معتقد است که اگر ادلر عقاید خود بخصوص عقیدۀ میل بقدرت را بر اساس بیولوژی میگذاشت زیاد تری نصیب او میشد.

     تاثیر بیولوژی در عقاید فروید از سه جهت است : یکی اینکه بنظر او مظاهر روانی نتیجه عوامل شیمیایی و فیزیو لوژیکی موجود در ارگانیزم می باشد . دوم اینکه پدیده های روانی را نتایج عوامل ارثی و ساختمانی می پندارد. و سوم این عقیده که اختلافات روانی میان زن ومرد نتیجۀ نوع ساختمان جسمانی آنهاست . نظریۀ اول عامل اصلی ایجاد تئو ریهای غرائز و سرشت و بخصوص غریزۀ مرگ بوده است . بنظر فروید غرایز انگیزه های درونی هستند که مدام در فعالیت هستند و موجود را بطرف ارضاء خود تحریک میکنند. نظریۀ دوم بر اساس این عقیده است که انرژی حیاتی در مراحل معینی از زندگی بواسطۀ تا ثیر وراثت بروز میکند واین مراحل عبارتند از مرحتۀ دهانی و مخرجی و تناسلی و جنسی. این نظریۀ تا اندازهای نیز مسئول بوجود آمدن تئوری عقدۀ ادیپ می باشد .

     نظریۀ سوم فروید، اساس عقاید او را در مورد روانشناسی زن تشکیل میدهد. این طرز فکر در جملۀ معروف او « آناتومی یعنی سر نوشت» خلاصه میگردد و همین تئوری اساس عقیدۀ دو جنسیتی می باشد. بعقیدۀ فروید در هر انسانی دو تمایل به مرد و زن بودن وجود دارد. اساس میل مرد بودن در زنها این است که آنها میل دارند که آتت تناسلی مرد را تصاحب کنند. همچنین ترس مرد از نشان دادن رفتارهای «زنانه » اصولاً بر اساس ترس از اخته شدن قرار دارد.

     تاثیر تاریخی دیگری که عقاید فروید بر دانش امروز ما داشته است بصورت منفی میبشد. در نتیجه تحقیقات اخیر علمای اجتماع و مردم شناسان ، معلوم شده است که قسمتی از عقاید فروید جنبۀ جهانی ندارد و بر مردم بعضی از فرهنگها و اجتماعات صدق نمیکند. در قرن نوزدهم یعنی زمان فروید دانش مردم در مورد اجتماعات مختلف بسیار کم بود و کلیاتی را که در مورد اجتمهع بخصوصی صدق میکرد ، در بارۀ اجتماعات دیگر صادق می دانستند. فروید نیز این اشتباه را مرتکب شد. بدین معنی که تصور کرد عقایداو راجع باجتماع بخصو صی که در آن زندگی میکرد در بارۀ همۀ افراد اجتماعات انسانی نیز صحیح است . البته تا ثیر این بی اطلاعی در بارۀ جوامع دیگر باعث شد که فروید به رل غرایز در رفتار انسان اهمیت زیاد تر از ی بدهد و با وجود اینکه او تاثیر محیط و بخصوث خانواده را منکر نشد، ولی بنظر او پدیده های اجتماعی اصولاً نتیجۀ ساختمان غرایز می باشند.

     یکی دیگر از مشخصات بارزروش فروید در حل مشکلات روانی،عدم دخالت اخلاقی در پدیده های روانشناسی بود. این روش مطابق نظریۀ او در بارۀ علمی بودن روانکاوی می باشد و تا ثیر بسزائی در مشاهده و تعبیرخصوصیات روانی او داشت. این کناره گیری از قضاوت اخلاقی بنظر «اریک فرام» نتیجه تئوری «تولراسیون» است که در آن زمان در افکار فلسفی و اقتصادی وسیاسی روشنفکران زمان فروید وجود داشته است .

      یکی دیگر از اصول مهم فروید این است که بنظر او عوامل روانی زوج های مخا لف موجودند. این طرز فکر نیز در اثر تا ثیر فلسفه «دوئا لیسم» که در عصر فروید شایع بود بوجود آمد.

      بر اساس همین نظریۀ بود که هر تئوری غریزه شامل دو دسته عوامل مخالف یکدیگر عرضه شده است. مهمترین زوج های مخالفی که فروید در شخصیت بشر کشف کرد غرایز از یکطرف و «خود» از طرف دیگر است . بنظر او کشمکش این دو قوا اساس بوجود آمدن نوروزها است . دیگر از عوامل مخالفی که فروید در دو قطب کاملاً مخالف یکدیگر قرار می دهد موضوع «مرد» و«زنی» است و بنظر او این فرق در نتیجۀ ساختما نهای مختلف جسمی این دو گروه می باشد. قالبی بودن این افکار فروید تشریح مسائلپیچیده انسان را برای او آسان می نمود. مثلاً با این روش بهتر میتوان فهمید که چرا به عقیده فروید عواملی که در یک دسته از پدیده های روانی وجود دارند ، در دسته مخالف آن پیدا نمی شود. بدین معنی که سرشت شامل تمام عواملی که تحریک بارضاء میکند می باشد، ولی بر عکس «خود» فقط وظیفۀ سانسور کردن و متعادل نگا هداشتن را دارا می باشد. ولی در حقیقت هر دو قوای مذ کور کشش برای رسیدن بهدفی را دارا می باشند. با این طرز، قالبی بودن روش فروید همچنین ساده تر است تشریح کنیم که انرژی مصرف شده در یک سیستم روانی خود بخود از مقدار انرژی سیستم مخالف میکاهد. مثلاً هر چه نوع دوستی بیشتر شود خود دوستی کمتر میگردد.

       یکی از مهمترین و آخرترین مشخصات دیگر افکار فروید ، طرز فکر تکاملی یا«اولو سیو نیست» اوست. چون این قسمت از نظریات فروید، زیاد مورد بحث قرا نگرفته است و چون این قسمت حائز اهمیت زیادی در فهم تئو ریهای پسیکو آنالیز می باشد لذا سعیخواهیم کرد که کمی مبسو ط تر از موضوعات دیگر در بارۀ آن بحث کنیم .

      فروید از لحاظ طرز فکر در دستۀ مکا نیستیک- اولو سیو نیست فرار می گیرد زیرا که اساس عقاید او این است که بعد از پنچ سالگی موضوع تازه ای اتفاق نمی افتد ، بلکه تمام عکس العمل ها بعد از سن مذکور، کراری از وقایع گذشته است. این طرز فکر بصورتهای مختلفی در نوشته های پسیکوآنالیستیک او ظاهر میگردد. مثلاًدر مورد مسئلۀ اضطراب، فروید همیشه مشاهده میکرد که نمو نه های قبلی اضطراب در بیمار وجود داشت ، بنا بر این باین نتیجه رسید که اضطراب اولین دفعه در موقع تولد ظاهر میگردد و همۀ اضطرابهای بعدی فقط تکراری از آن هستند . این طرز فکر فروید مسبب ربط دادن مراحل مختلف رشد در فرد انسان به مراحل تکامل در انسان بطور کلی می باشد و همچنین دلیل علاقۀ او به مردم شناسی بوده است. در کتاب « بت پرستی و قوانین اخلاقی» فروید متذکر می شود که زندگی روانی مردم اولیه از این جهت جالب است که مراحل اولیه تکامل روانی ما را بخوبی حفظ شده است نشان میدهد. بهترین نمونۀ طرز فکر مکانیستیکی فروید تئوری تکرار اجباری او می باشد. در تئوریهای دیگر فروید مانند تئو ری تمرکز و تئوری باز گشت و تئوری انتقال نیز تا ثیر این طرز فکر دیده می شود و بطور کلی اساس تشرح رفتار کنونی فرد بشر بر اساس رفتار های دوران کودکی او می باشد .

 


buy cialis no rx
جمعه 16 آذر 1397 11:38 ق.ظ

Cheers. I like it.
cialis sicuro in linea cialis cuantos mg hay cialis without a doctor's prescription cialis professional yohimbe cialis vs viagra cialis generique 5 mg costo in farmacia cialis generic cialis rx cialis para comprar estudios de cialis genricos
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:29 ب.ظ

Wonderful posts, Cheers.
cialis 50 mg soft tab tadalafil 20mg cialis dosage recommendations cialis for sale in europa cilas cialis diario compra cialis for sale cialis price in bangalore calis cialis generico online
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:24 ق.ظ

Truly plenty of wonderful advice.
purchase once a day cialis where do you buy cialis cialis for daily use tadalafil 5mg buy cialis uk no prescription prix cialis once a da cialis baratos compran uk cialis vs viagra rx cialis para comprar cialis prezzo in linea basso
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 07:01 ب.ظ

You suggested this wonderfully.
tesco price cialis price cialis per pill try it no rx cialis cialis generico il cialis quanto costa cheap cialis buying cialis on internet cialis diario compra cialis canadian drugs cialis tablets australia
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 07:56 ق.ظ

Wow tons of valuable material.
cialis coupons printable canadian drugs generic cialis price cialis per pill low dose cialis blood pressure are there generic cialis how to buy cialis online usa look here cialis cheap canada dosagem ideal cialis cialis coupons cialis lowest price
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:01 ب.ظ

Fantastic postings, Cheers!
tadalafilo cialis online holland can i take cialis and ecstasy miglior cialis generico bulk cialis cialis generico in farmacia 5 mg cialis pharmacie en ligne calis calis cialis 200 dollar savings card
buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 07:35 ق.ظ

Kudos. A good amount of material.

cialis generico milano the best choice cialis woman cialis coupons printable tesco price cialis cialis official site generic for cialis cialis coupons cialis 20 mg effectiveness cialis super kamagra warnings for cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 07:32 ب.ظ

You explained it wonderfully!
cialis et insomni buy online cialis 5mg click here to buy cialis acquistare cialis internet acheter cialis kamagra callus we recommend cialis info cialis super kamagra click now buy cialis brand cialis kaufen wo
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 07:02 ق.ظ

You actually suggested it superbly!
cialis kaufen online cialis cialis 200 dollar savings card cialis sicuro in linea buy original cialis we like it safe cheap cialis cialis coupon cialis 20mg preis cf cialis generico milano cialis generic tadalafil buy
cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:49 ب.ظ

Thank you! Excellent information!
what is cialis cialis australian price cialis generika in deutschland kaufen achat cialis en suisse get cheap cialis cialis australia org online prescriptions cialis cialis price thailand enter site 20 mg cialis cost cialis lilly tadalafi
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:41 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis tadalafil acheter cialis kamagra cialis arginine interactio dosagem ideal cialis cialis super kamagra cialis uk viagra cialis levitra cialis usa cost click here cialis daily uk cialis qualitat
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 07:24 ب.ظ

Regards! I like it.
brand cialis generic cialis rezeptfrei when will generic cialis be available wow look it cialis mexico click here cialis daily uk buy cialis online nz cialis dose 30mg click now cialis from canada cialis per paypa prescription doctor cialis
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 07:36 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
tadalafil generic cilas cialis 5 mg schweiz cialis 20 mg cut in half cialis for sale south africa cialis for sale in europa cialis 20 mg cialis cipla best buy purchasing cialis on the internet buy cialis online cheapest
buy cialis no rx
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:25 ب.ظ

Terrific advice. Thanks a lot.
cialis super kamagra only now cialis 20 mg the best site cialis tablets order a sample of cialis il cialis quanto costa interactions for cialis cialis generique 5 mg cialis 05 cialis professional yohimbe when will generic cialis be available
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:46 ق.ظ

You mentioned it terrifically!
cialis online holland where cheapest cialis india cialis 100mg cost comprar cialis 10 espa241a achat cialis en europe cialis generic availability where to buy cialis in ontario cialis sicuro in linea cialis generico en mexico cialis tablets for sale
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:56 ب.ظ

Point certainly used!.
tadalafil tablets cheap cialis dose size of cialis cialis en mexico precio price cialis best cialis generico lilly cialis uk next day cipla cialis online cialis pills boards cialis 20 mg effectiveness
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:13 ق.ظ

Incredible loads of useful knowledge.
generic cialis review uk cilas recommended site cialis kanada achat cialis en suisse cialis online costo in farmacia cialis cialis daily reviews cialis e hiv cialis generic brand cialis generic
buy cialis online best price
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:04 ق.ظ

Helpful data. Thanks.
precios cialis peru purchase once a day cialis cialis australia org cialis prezzo in linea basso buy cialis sample pack prezzo di cialis in bulgaria recommended site cialis kanada buy cialis sample pack buy cialis online cheapest cialis wir preise
buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 06:32 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
when will generic cialis be available cialis for sale cialis from canada cialis in sconto acquisto online cialis buy brand cialis cheap order a sample of cialis estudios de cialis genricos buying brand cialis online cialis 5 mg buy
northwest pharmacies in canada
یکشنبه 1 مهر 1397 07:47 ق.ظ

Amazing forum posts. Many thanks!
canadian pharmaceuticals online trust pharmacy of canada canadian prescriptions online canadianpharmacyusa24h online canadian discount pharmacies safe canadian online pharmacies canadian medications by mail canadian pharmacy online 24 canadian online pharmacies online pharmacies india
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:42 ق.ظ

Truly quite a lot of superb facts.
cialis sale online i recommend cialis generico cialis 5mg billiger cialis sans ordonnance cialis canada on line cialis daily reviews only here cialis pills order cialis from india prix cialis once a da we use it 50 mg cialis dose
http://viagrayosale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:07 ب.ظ

You mentioned that fantastically!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis sans ordonnance venta de cialis canada when can i take another cialis generic cialis levitra the best choice cialis woman cialis 5 mg compare prices cialis uk only now cialis for sale in us cialis dosage recommendations
canada online pharmacies
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:37 ب.ظ

Thanks a lot, I like it.
online pharmacies mexico canada online pharmacies reviews canadian pharmacies online prescriptions canadian mail order pharmacies canada medications buy canada viagra canadian pharmaceuticals reviews drugs for sale in uk buy vistagra usa canadian pharmacies shipping to usa
Generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:32 ب.ظ

You revealed that adequately.
buy real viagra cheap online pharmacy usa viagra how do i get viagra online where to purchase viagra is it illegal to buy viagra online safe place to buy viagra online uk buy prescription viagra buy viagra canadian pharmacy cheap online viagra uk viagra pill
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:01 ب.ظ

You have made your stand pretty nicely!!
cialis generic order a sample of cialis cialis en 24 hora cialis rckenschmerzen what is cialis cialis name brand cheap cialis generic deutschland cialis online only now cialis 20 mg buy online cialis 5mg
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:01 ب.ظ

You stated this very well.
cialis tadalafil online cialis para que sirve buying cialis overnight dose size of cialis generic cialis at walmart the best choice cialis woman cialis diario compra safe site to buy cialis online cialis wir preise buy cialis uk no prescription
viabiovit.com/viagra-online-kopen-zonder.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:55 ق.ظ

Cheers! Lots of data!

generic viagra order where to buy viagra without a prescription online viagra purchase sildenafil viagra how to buy viagra online safely where yo buy viagra can you buy viagra over the counter buy viagra next day delivery uk viagra generic levitra online pharmacy viagra cheap viagra pharmacy
kawanboni.com/buy-cialis-in-shanghai.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:33 ب.ظ

Thank you, Ample write ups!

comprar cialis navarr cialis without a doctor's prescription cialis authentique suisse cialis para que sirve import cialis cialis australian price buy cialis buying cialis on internet cialis 20 mg best price cialis wir preise
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:22 ب.ظ

Thank you. Lots of information!

side effects of cialis generic cialis tadalafil american pharmacy cialis cialis prezzo al pubblico cialis generique cialis professional yohimbe buy cialis online cheapest cialis price thailand the best choice cialis woman wow cialis 20
Tadalafil
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:30 ق.ظ

Cheers! I value this.
generic viagra uk online sildenafil uk buy generic viagra online uk online generic viagra pharmacy can you really buy viagra online buying viagra viagra without presc i want to buy viagra want to buy viagra where to buy viagra on line
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30